Onze huisregels

We verzoeken je vriendelijk om je tijdens de OWee aan deze huisregels te houden. Op die manier kunnen we er samen een mooie OWee van maken! 

Regel 1.

Voor bezoekers onder 18 jaar is het niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Bezoekers die ouder zijn dan 18 jaar mogen geen alcohol verstrekken aan bezoekers onder 18 jaar. Bij constatering van overtreding volgt verwijdering van het terrein en inbeslagname van je deelnemersbandje. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig ID-bewijs, dat op eerste verzoek van de beveiliging/organisatie dient te worden getoond.

Regel 2.

Het bezit, gebruik of verkoop van soft- en/of harddrugs is niet toegestaan. Op het gebied van verdovende middelen, zowel soft- als harddrug, geldt een zerotolerance beleid en dient gehandeld te worden volgens het beleid zoals door het Openbaar Ministerie is vastgesteld.


Het bezit van softdrugs en/of partydrugs (waaronder ook lachgas) is niet toegestaan, ook niet wanneer het een gebruikersvoorraad betreft.

Regel 3.

De organisatie behoudt zich het recht om de toegang tot het evenemententerrein te weigeren aan bezoekers of deelnemers in dronken toestand en/of onder invloed van drugs.

Regel 4.

Bedreiging, mishandeling, discriminatie, seksuele intimidatie en alle andere vormen van overlast en/of agressief en onwenselijk gedrag worden door de organisatie niet getolereerd.

Regel 5.

Bezoekers/deelnemers aan OWee zullen zich niet hinderlijk gedragen jegens omwonenden en/of ondernemers in hun omgeving.

Regel 6.

Deelnemers/bezoekers van de OWee betreden de evenementterreinen op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, volgend uit het handelen of nalaten van de organisatie, personen in dienst van de organisatie, andere personen die werkzaamheden voor de organisatie uitvoeren of derden die verantwoordelijk zijn voor de logistiek van het evenement, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Regel 7.

Het is niet toestaan eigen etenswaren en drank mee te nemen naar evenementen van de OWee. Er zullen altijd consumpties te verkrijgen zijn.

Regel 8.

Gooi je afval weg in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Restafval in de restafval-bakken en plastic (bekertjes) op de daarvoor aangewezen punten.

Regel 9.

Tijdens de evenementen wordt beeldmateriaal gemaakt. OWee gaat selectief en integer om met het gebruik van foto's en video's in publicaties achteraf. De organisatie gebruikt dit met name voor de website en social mediaplatforms van OWee. Mocht je het niet eens zijn met geplaatste foto's waar je in beeld te zien bent, dan is het mogelijk bezwaar te maken bij het OWee Bestuur, waarna verwijdering van het beeldmateriaal zal volgen.

Regel 10.

De beelden van de Digitale dagen mogen niet verspreid worden naar derden. Links en/of losse beelden van livestreams mogen niet gedeeld worden.

Regel 11.

Er dient op een respectvolle manier omgegaan te worden met middelen en beelden die tijdens de Digitale dagen gepresenteerd worden.

Regel 12.

Om veiligheidsredenen kunnen bezoekers/deelnemers worden gefouilleerd. Bezoekers/deelnemers dienen hieraan hun medewerking te verlenen. Het bezit van glas, drugs, lachgas, plastic flessen, blikjes, spuitbussen, markeerstiften, (huis)dieren professionele audio- en/of videoapparatuur, vuurwerk, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen is niet toegestaan. De organisatie raadt bezoekers sterk af, tassen mee te nemen naar de evenementen.

Regel 13.

Bezoekers/deelnemers dienen in het belang van de veiligheid te allen tijde de aanwijzingen van het de organisatie/beveiliging op te volgen.

Regel 14.

Het is tijdens het evenement niet toegestaan om:

  • Medicatie mee te nemen zonder doktersvoorschrift;
  • Bekers of flesjes mee naar buiten te nemen;
  • Goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling;
  • Vernieling, vandalisme en/of diefstal te plegen. Eventueel veroorzaakte schade wordt verhaald op de veroorzaker(s);
  • Zonder schriftelijke toestemming promotiemateriaal te verspreiden in en om het terrein;
  • Vuurwerk mee te nemen en/of af te steken;

Regel 15.

Bij overtreding van onze huisregels wordt de toegang tot het evenement ontzegd.

Regel 16.

Bij constatering van huisregel 2 tot en met 5 wordt de politie gewaarschuwd en wordt men van verdere deelname aan het programma uitgesloten. 

De huisregels van de TU Delft

Ook de TU Delft heeft huisregels. We verzoeken je vriendelijk om je ook aan deze regels te houden gedurende de OWee. Je kunt ze downloaden via de knop hieronder.